Kursevi za učenike

Za učenike od 5 do 18 godina u našoj školi nudimo čak 17 različitih programa!

Napravili smo širok izbor različitih programa, jer se trudimo da svako dijete pohađa kurs od kojeg će imati najviše koristi. Programi su osmišljeni za različite nivoe predznanja, ali su prilagođeni i starosnoj dobi učenika.


Zašto toliko mnogo?

Syllabus škola organizuje kurseve engleskog jezika za osnovce i srednjoškolce od 1999. godine. Primarni cilj naših kurseva je stvaranje pozitivnog stava kod djece prema učenju engleskog jezika kako bi to prije svega bilo prijatno i poticajno iskustvo. Učenje zahtijeva puno truda, ali s nama je učenje zabavno i motivirajuće. Naši nastavnici su visoko kvalifikovani, sa radnim iskustvom u nastavi, i pomoći će da se kroz zabavan i interaktivan pristup djeci približi jezik, kao i da djeca maksimalno iskoriste vrijeme provedeno u školi kako bi što brže usvojila gradivo i napredovala u svim jezičkim vještinama.

Ko su naši nastavnici?

Svi naši nastavnici pored BH diplome profesora jezika posjeduju i britanske, međunarodno priznate, kvalifikacije

 • Svi novi nastavnici završavaju profesionalnu obuku u našoj školi. Obuku održavaju treneri sa međunarodno priznatim diplomama. Ovi programi uključuju teoretski dio koji se sastoji od šest seminara iz savremene metodologije i praktičnu obuku u trajanju od 20 časova. Po završetku obuke kvalifikacije nastavnika se verificiraju polaganjem ispita TKT1(Teaching Knowledge Test), koji organizira University of Cambridge
 • Mnogi naši nastavnici posjeduju i kvalifikacije koje zahtijevaju dalje usavršavanje a koje nisu dostupne u Bosni i Hercegovini: Cambridge CELTA1 (Cambridge Certificate in English Language Teaching to Adults), IHCTL2(International House Certificate in Teaching Languages), DELTA1 (Cambridge Diploma in English Language Teaching to Adults), ili Trinity TESOL3 (Teaching English to Speakers of Other Languages) Certificate.
 • Posebnu pažnju posvećujemo daljem usavršavanju i stalnoj obuci nastavnika. Tokom cijele školske godine nastavnici prate interni program profesionalnog usavršavanja. Upoznaju se sa novitetima u oblasti nastave stranog jezika, razmjenjuju ideje i iskustva. Program profesionalnog usavršavanja na radu uključuje seminare iz savremene metodologije nastave na kojima učestvuju svi nastavnici, a organizuju se jednom mjesečno.
 • Program za nastavnike koji rade puno radno vrijeme takođe uključuje usavršavanje engleskog jezika do postizanja nivoa koji odgovara poznavanju maternjeg jezika, te dobijanje međunarodno priznatog certifikata CPE - Cambridge English: Certificate of Proficiency in English.
 • Program usavršavanja osoblja uključuje i obuke, seminare i kurseve u organizaciji obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini, kao i učestvovanje na edukativnim seminarima u inostranstvu.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

CELTA1: TKT, CELTA, i Delta su kvalifikacije nastavnika koje dodjeljuje Cambridge English Language Assessment, dio Univerziteta Cambridge. Međunarodno su priznate, izuzetno ugledne i mjerilo su kvaliteta.

IHCTL2: IHCTL je kvalifikacija koju dodjeljuje International House World Organisation sa sjedištem u Londonu. International House je lider u treningu nastavnika engleskog jezika.

Trinity TESOL3: Trinity TESOL je kvalifikacija koju je odobrio Britanski savjet za predavače engleskog kao stranog jezika u školama koje akredituje u Velikoj Britaniji. Trening organizuje Trinity College London

Dijete voli ići na kurs, a da li ono tamo išta nauči?

  Da, tako će zapravo učenje biti najefikasnije! Zašto?

 • IGRE, CRTANJE, PROJEKTI? Igre su prirodan način izražavanja djece i zato su iznimno važan dio nastave. Kroz igru, djeca stvaraju interakciju sa svojim drugarima/drugaricama, dobro se zabavljaju ali u isto vrijeme i najbolje uče te koriste jezik na prirodan i spontan način. Svaku igru na engleskom jeziku nastavnik je pažljivo osmislio kako bi se djeci omogućilo da koriste jezik kroz glumu ili takmičenja. Na taj način oni nesvjesno vježbaju ne samo nove riječi i gramatičke strukture, nego sav jezik koji im je na raspolaganju. Rezultat je da djeca bolje zapamte jezik koji su aktivno i spontano koristili kroz igru. One također pomažu djeci u razvoju njihovih kognitivnih i socijalnih vještina te doprinose razvoju razumijevanja i komunikacije. Projekti kao na primjer izrada makete ili postera, pravljenje brošura, pripremanje predstava, crtanje svoje porodice, kuće, itd. pomažu djeci da razviju kreativnost, pružaju im mogućnost da ponove nove riječi koje su učili, i da na njima svojstven i kreativan način kroz projekte pokažu sve što su naučili. Djeca bolje usvajaju i zapamte jezik ako im pružimo mogućnost da koriste čula - dodira, sluha, vida – i pokrete, umjesto da pasivno sjede u učionici.
 • NASTAVA ISKLJUČIVO NA ENGLESKOM? Cilj nastave je da djeca počnu što ranije tečno komunicirati na engleskom i da počnu razmišljati na engleskom, a to je nemoguće ostvariti ako se stalno preskače sa jednog jezika na drugi. Na početku će engleski biti jednostavan, ali ako su spremni komunicirati, čak i sa tako ograničenim jezičkim fondom može se puno postići. Mi vjerujemo da je svrha jezika komunikacija. Učenje engleskog na engleskom izlaže djecu jeziku svaki minut nastave. Dok djeca slušaju nastavnika kako zadaje zadatak na engleskom jeziku, pitaju ga da nešto pojasni, daju svoje mišljenje ili podijele šalu na engleskom, to je stvarna komunikacija iz koje će naučiti mnogo više nego iz čitavih strana gramatičkih vježbi. Nastavnici su obučeni da čak i u radu sa nižim nivoima objasne nove riječi i gramatiku na različite načine: vizuelno, koristeći primjere, fotografije, crteže, mimiku i parafraziranje, koristeći riječi koje polaznici već znaju.
 • ULAZNO TESTIRANJE? Svakom učeniku ćemo preporučiti kurs koji je u skladu sa njegovim uzrastom i znanjem engleskog jezika. Ako u toku godine nastavnik primijeti da dijete napreduje brže ili sporije od ostalih učenika, u dogovoru sa roditeljima i koordinatorom za nastavu, dijete može promijeniti kurs. U redovnoj školi ne postoji uvijek takva mogućnost. U istoj učionici su najčešće oni kojima engleski jezik ide odlično, i oni kojima je potrebno mnogo više da dostignu određeni nivo. Mi ćemo se pobrinuti da Vašem djetetu ne bude preteško, ali ni prelagano. Pred njega treba staviti zadatak koji može postići sa dovoljno truda
 • SAVREMENA TEHNOLOGIJA? U nastavi ćemo koristiti video materijale, internet, kompjuter, a možda i mobitel. Sve to kako bismo učinili učenje zabavnim ali efikasnim. Kratki video u trajanju od 4-5 minuta se često koristi u nastavi kako bi se djeca motivisala i dodatno zainteresovala za temu koja se obrađuje na času ili kako bi se u kontekstu uvela nova gramatička jedinica. Djeca aktivno učestvuju tako što prije, tokom i poslije gledanja snimka moraju uraditi određen broj zadataka i pitanja vezanih za ono što su vidjeli i čuli. To uveliko poboljšava njihove vještine razumijevanja engleskog jezika. Video materijal se također koristi za ponavljanje i vježbanje novog gradiva. Slično je i u slučaju upotrebe kompjutera ili mobitela: djeci je savremena tehnologija zabavna i intesantna, a sve aktivnosti koje radimo pomoću tehnologije su pažljivo pripremljene i obrađuju materijal koji je predviđen programom kurs
 • RAD U GRUPAMA I PAROVIMA? Na ovaj način maksimiziramo vrijeme učenja i komunikacije tokom časa. Da svako dijete razgovara samo sa nastavnikom, imalo bi svega nekoliko minuta vježbanja komunikacije u jednom satu nastave. Radeći u parovima i grupama mogu postići i 20 do 30 minuta u jednom satu. Naš cilj je da sva djeca aktivno i jednako učestvuju u svim aktivnostima na času. Da nastavnici provode sve vrijeme nastave razgovarajući sa polaznicima ponaosob, ne bi mogli slušati ostale polaznike u isto vrijeme. Za vrijeme rada u parovima, nastavnici uvijek slušaju šta djeca govore i kako se izražavaju. Nakon što je određena aktivnost završena, nastavnici prave bilješke i komentare i o dobroj upotrebi jezika i o greškama. Tokom aktivnosti u parovima i grupama nastavnik pažljivo sluša i pomaže im kad je potrebno. Sva djeca nemaju isti karakter, neka su tiha i povučena a neka glasna i pokušavaju dominirati u grupi. Kako bismo izbjegli situaciju gdje samo dva ili tri najbrža učenika odgovaraju na sva pitanja i kako bismo omogućili da sva djeca jednako učestvuju u nastavi, nastavnik često zahtijeva da se radi u parovima i grupama. Na taj način djeca imaju više samopouzdanja i ostvaruju bolju komunikaciju na engleskom jeziku.
 • Razvoj svih jezičkih vještina, a ne samo gramatike i vokabulara
  Mi vjerujemo da je svrha jezika stvarna komunikacija. Naš cilj je da djeci pomognemo da koriste jezik a ne samo da znaju o jeziku. Metoda koju naši nastavnici primjenjuju je tzv. komunikativna metoda. Razlikuje se od tradicionalnog načina učenja jezika, a naglasak je na komunikaciji a ne gramatici. Nastojimo omogućiti našim polaznicima da usvoje jezik kroz komunikativne aktivnosti u skladu sa njihovim mogućnostima, za razliku od tradicionalnih metoda gdje nastavnik predaje a djeca pasivno uče.
 • Uspjeh naših učenika na međunarodnim ispitima
  Svi naši učenici koji su do sada polagali Cambridge English i TOEFL ispite iz engleskog jezika postigli su izvrsne rezultate i dobili međunarodno priznate certifikate. Kada učenik dostigne određeni nivo poznavanja jezika, nastavnik će mu savjetovati koji od međunarodnih ispita može polagati. Na završnim nivoima kurseva za osnovce naši učenici polažu TOEFL Junior Standard test, a testiranje se održava u prostorijama škole. Syllabus škola je jedini ovlašteni centar za TOEFL Junior Standard test u Bosni i Hercegovini. Rezultati ispita predstavljaju pouzdanu eksternu provjeru postignutog napretka, a priznaju ih internacionalne škole u kojima se nastava izvodi na engleskom jeziku.
 • Kontrola kvaliteta nastave
  Svi nastavnici zaposleni u Syllabus školi imaju isti pristup radu sa djecom. Kako bismo garantovali da škola ispunjava ove visoke standarde, kontrola kvaliteta nastave se sprovodi redovnim opservacijama nastave, kontrolom planova nastave, kao i istraživanjem mišljenja klijenata škole i adekvatnim odgovorima na njihove zahtjeve. Kontrolu kvaliteta sprovodi i Izvršni direktor asocijacije „Quality English" čime se osigurava održavanje visokih standarda u pružanju naše usluge. Članstvo u „Quality English" asocijaciji je ne samo potvrda da Syllabus škola ispunjava evropske standarde kvaliteta u oblasti nastave engleskog jezika, već i garancija kontinuiranog održavanja vrhunskog kvaliteta, jer sve škole sa oznakom „Quality English" podliježu redovnoj kontroli koju vrši ova organizacija. (Više informacija o „Quality English“ možete naći na: www.quality-english.com)
 • Razvoj ličnosti i sposobnosti djeteta
  Pored usvajanja stranog jezika djeca razvijaju i životne vještine kao što su kritičko mišljenje i savladavanje prepreka, učešćem u argumentovanim debatama i drugim komunikacijskim aktivnostima. Takođe izgrađuju samopouzdanje kroz prezentacije ideja i radova, simulaciju intervjua i dijaloga. Podstičemo ih da slobodno izraze svoje mišljenje i ideje, i da razvijaju kreativnost.
 • Redovna komunikacija sa roditeljima
  U toku jedne školske godine pozvaćemo roditelje na dva redovna sastanka. Roditeljski sastanci se organizuju individualno, tako da svaki roditelj ima priliku nasamo razgovarati sa nastavnikom, saznati o napretku djeteta na nastavi, pitati nastavnika što želi, i kazati svoje sugestije ili primjedbe. Pored toga svaki roditelj ima mogućnost zakazati sastanak sa nastavnikom kad god to želi. Dovoljno je da nam se javite telefonom ili emailom i dogovorite termin za sastanak. Obavijestićemo vas i ako nastavnik primijeti bilo kakav problem u napretku ili ponašanju djeteta

Instrukcije

Ako želite „privatne časove“ engleskog, njemačkog ili francuskog jezika za vašeg osnovca ili srednjoškolca, program ćemo potpuno prilagoditi potrebama učenika i vašim zahtjevima. Instrukcije će učeniku pomoći da savlada ono u čemu možda zaostaje na nastavi u redovnoj školi, ili da napreduje brže od redovnog programa - onoliko brzo koliko može.

Minimalno trajanje instrukcija je 8 x 45 minuta. Minimalno trajanje nastave u jednom dolasku je 60 minuta.
Cijena: 20 KM po školskom času.
U cijenu je uračunato: sastanak sa predavačem radi utvrđivanja potreba, priprema programa nastave, nastava, kratki izvještaj o postignutom napretku, PDV.
Materijali nisu uračunati u cijenu.

TOEFL Junior Standard Test

TOEFL Junior Standard Test je međunarodni ispit i certifikat o poznavanju engleskog jezika namijenjen učenicima uzrasta od 11 do 16 godina. Zasnovan je na iskustvu koje je ETS (Educational Testing Service), nezavisna organizacija iz Sjedinjenih Američkih Država, stekla u kreiranju TOEFL testova (Test of English as a Foreign Language). Rezultate TOEFL Junior Standard Testa priznaju međunarodne škole u kojima se nastava odvija na engleskom jeziku

Zašto naši učenici polažu ovaj ispit?

 • Međunarodni certifikat - želja naših klijenata
  Mnogi roditelji naših polaznika su nas pitali da li učenici mogu dobiti međunarodni certifikat. TOEFL Junior Standard Test je međunarodni ispit i međunarodni certifikat namijenjem upravo ovom uzrastu.
 • Eksterna provjera napretka naših učenika
  Naše učenike tokom i na kraju kursa ocjenjuju njihovi nastavnici. TOEFL Junior Standard Test je pouzdana i nepristrasna eksterna provjera napretka naših učenika, kao i našeg rada.
 • Iskustvo polaganja međunarodnog ispita
  TOEFL Junior Standard Test je prilika za naše učenike da steknu iskustvo polaganja međunarodnog ispita. Procedura, format testa, upisivanje odgovora, sve je isto na ovom testu kao što je i na TOEFL testu za odrasle, a vrlo je slično i na drugim međunarodnim ispitima iz engleskog jezika. Polaganjem ispita sada učenici stiču iskustvo i samopouzdanje za ispite koje će polagati u budućnosti.
 • Osjećaj uspjeha
  Za učenike je to nagrada za njihov trud i rad. TOEFL Junior certifikat je međunarodna potvrda o njihovom znanju. Mogu biti ponosni na svoj uspjeh.

Da li će svi koji polažu ispit dobiti TOEFL Junior certifikat?

Da. Na ovom testu niko ne može pasti. Svi kandidati će dobiti certifikat, a na certifikatu će biti biti detalji o rezultatu postignutom na testu.

Imate li pitanja u vezi sa ispitom?
Javite nam se, mi smo tu da vam pomognemo!